x Oud archief

Europa brengt voorstel uit voor het reguleren van cryptocurrencies

cryptostheen 5 min lezen

Het wereldwijde landschap van regels voor cryptocurrencies is enorm divers en hoewel het steeds complexer wordt, kiezen veel toezichthouders er nog steeds voor om af te wachten hoe deze industrie zich ontwikkelt en wat anderen zullen doen. Op dit moment zijn alle ogen gericht op de Europese Unie en haar op maat gemaakte aanpak voor het reguleren van crypto-activa.

Als onderdeel van een uitgebreid digitaal financieringspakket dat in september 2020 werd aangekondigd, heeft de Europese Commissie of EC een regelgevingsvoorstel uitgebracht met de titel ‘Markets in Crypto-Assets’ of ‘MiCA’. Het voorstel baant zich nu een weg door het wetgevingsproces en is onderwerp van meerdere intensieve debatten. Deze belangrijke regelgevende stap is versneld door bezorgdheid over het steeds meer gefragmenteerde nationale regelgevingslandschap voor crypto-activa binnen de EU.

De andere belangrijke trigger voor regelgevend toezicht is de opkomst van stablecoins. Stablecoins bestaan ​​al een paar jaar – met de eerste stablecoin, Tether (USDT), die teruggaat tot 2014 – maar ze kregen weinig regelgevende aandacht tot juni 2019, toen Facebook’s project Libra (dat later werd omgedoopt tot Diem) werd aangekondigd. Het was een wake-up call voor veel autoriteiten, toen ze zich realiseerden dat wereldwijde stablecoins snel een groot publiek konden bereiken vanwege sterke netwerkeffecten, en dat dit “implicaties” zou kunnen veroorzaken voor de financiële sector.

Cryptocurrencies onder MiCA

De EC kwam tussenbeide om alle crypto-activa die niet onder de bestaande financiële diensten van de EU vallen, vast te leggen en te reguleren en stelde een op maat gemaakte, alomvattende, verplichte regeling voor crypto-activa onder MiCA voor. De verordening zal rechtstreeks van toepassing zijn in de hele EU, zonder dat deze in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet, en zal alle nationale kaders vervangen. Het beoogt rechtszekerheid te bieden aan de industrie en marktdeelnemers en juridische harmonisatie te vergemakkelijken.

MiCA stelt een reeks uniforme richtlijnen vast voor crypto-activa die al meer in het algemeen van toepassing zijn op de financiële markten, waaronder transparantie en openbaarmaking, autorisatie en toezicht, duidelijk overzicht van de werking, organisatie- en bestuursmaatregelen, consumentenbescherming en het voorkomen van marktmisbruik.

MiCA biedt de broodnodige definities en classificaties van crypto-activa. Dit is een welgekomen ontwikkeling die kan helpen bij het verstevigen van uiteenlopende definities en taxonomieën die in verschillende Europese rechtsgebieden en door verschillende marktdeelnemers worden gebruikt. Om de hele industrie van crypto-activa vast te leggen (behalve voor crypto-activa die al onder financiële regelgeving vallen), wordt een cryptocurrency zeer ruim gedefinieerd onder MiCA als een digitale weergave van waarde of rechten, die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen met behulp van gedistribueerde grootboektechnologie (distributed ledger technology) of een vergelijkbare technologie. Dit betekent dat elk activum dat op een blockchain wordt geplaatst, mogelijk onder de richtlijnen van MiCa kan vallen, ongeacht de aard en economische functie ervan. We moeten wachten op de definitieve versie van de verordening om te zien of er tijdens het onderhandelingsproces uitzonderingen op dit brede toepassingsgebied zullen worden geïntroduceerd.

Categorieën van cryptocurrencies onder MiCA

MiCA identificeert drie regelgevende categorieën voor crypto-activa:

  • E-money tokens, die worden gebruikt als ruilmiddel en gericht zijn op het bereiken van een stabiele waarde door te verwijzen naar de waarde van één enkele fiatvaluta die een wettig betaalmiddel is, zoals de euro of de Amerikaanse dollar. Dit omvat stablecoins zoals USD Coin (USDC) en Diem.
  • Asset-gerelateerde tokens die beweren een stabiele waarde te behouden door te verwijzen naar verschillende fiatvaluta’s die een wettig betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen, één of meer crypto-activa of een combinatie van dergelijke activa. Dit omvat de oorspronkelijk voorgestelde en momenteel niet langer nagestreefde versie van Libra.
  • Ten slotte is de derde categorie een verzamelpunt voor alle andere crypto-activa. Het zou betrekking hebben op utility tokens en algoritmische stablecoins, maar mogelijk ook op Bitcoin (BTC) en andere soortgelijke tokens.

MiCA biedt een reeks uitgebreide wettelijke vereisten voor emittenten, waaronder verschillende licentie- en operationele vereisten, afhankelijk van het type crypto-activa dat erbij betrokken is. De uitgevers van tokens met verwijzingen naar activa en tokens voor elektronisch geld zullen in de EU moeten geautoriseerd en gevestigd zijn.

Dit is zeker goed nieuws voor de emittenten die al gevestigd zijn en actief zijn in de EU, maar creëert een extra nalevingslast voor emittenten buiten de EU. Emittenten van tokens die naar activa verwijzen, zullen onderworpen zijn aan bepaalde vereisten inzake kapitaal, governance en zakelijk gedrag, en emittenten van e-geldtokens zullen ook een vergunning moeten hebben als kredietinstelling of instelling voor elektronisch geld en zullen bovendien moeten voldoen aan de operationele vereisten van het wettelijke regime voor elektronisch geld. E-geldtokens zullen tegen een nominale waarde moeten uitgegeven en ingewisseld worden, en de houders zullen een directe vordering op de uitgever moeten kunnen krijgen.

De uitgevende instellingen zullen een whitepaper moeten opstellen met belangrijke informatie over het project, inclusief de belangrijkste kenmerken, rechten en plichten. Alleen bepaalde projecten en aanbiedingen van geringe waarde zullen het voordeel hebben dat ze worden vrijgesteld van deze potentieel dure vereiste. Om de risico’s van grotere projecten (zoals wereldwijde stablecoins) aan te pakken, biedt MiCA een aanvullende, strengere set regels voor “significante” tokens met activa waarnaar wordt verwezen en tokens voor elektronisch geld. Voor dergelijke ‘significante’ tokens, die als zodanig zijn geclassificeerd door de Europese Bankautoriteit, of EBA, op basis van de criteria vermeld in MiCA, zullen er strengere kapitaal-, investeerders- en EBA-toezichtvereisten zijn die betrekking hebben op governance, belangenconflicten, reserves, bewaring en de whitepaper.

Serviceproviders voor cryptocurrencies

MiCA biedt ook een wettelijk kader voor de autorisatie en exploitatievoorwaarden van aanbieders van cryptodiensten, of CASP’s. Elke CASP moet een rechtspersoon zijn die in de EU is geregistreerd en moet worden geautoriseerd om te kunnen opereren. De vereisten zijn vergelijkbaar met die van financiële regelgeving en omvatten prudentiële waarborgen, organisatorische vereisten en specifieke regels voor de bewaring van gelden van klanten.

De lijst met gereguleerde diensten weerspiegelt ook de financiële regelgeving en omvat de bewaring en het beheer van crypto-activa, de werking van een handelsplatform, de uitwisseling van crypto-activa voor fiatvaluta en andere cryptocurrencies, ontvangst, verzending en uitvoering van orders, plaatsen van crypto-activa en, tot slot, advies geven over crypto-activa.

Conclusie

Zoals met elk regelgevingsvoorstel, doorloopt MiCA alle tandwielen van de wetgevende machine van de EU. Dit proces zal hopelijk helpen om MiCA-bepalingen te verfijnen, wrijvingen weg te nemen, eventuele problemen aan te pakken en te komen tot de meest optimale regelgeving die voldoet aan de behoeften en verwachtingen van alle belanghebbenden. Nadat MiCA in werking is getreden, is er nog steeds een vertraging van 18 maanden in de toepassing van de verordening, behalve met betrekking tot tokens voor elektronisch geld en tokens met betrekking tot activa, waarop de verordening onmiddellijk van toepassing zal zijn.

MiCA zal dienen als een voorbeeld voor andere landen om van te leren en om ze te volgen of om zich te onderscheiden voor een concurrentievoordeel. Het is een ambitieus regelgevend project. Het ijken van een dergelijk alomvattend regelgevingskader om snel ontwikkelende innovatie te regelen, vereist een nauwgezette aanpak – voldoende perspectief om rechtszekerheid te bieden, maar flexibel genoeg om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het vereist ook een zorgvuldige afweging tussen vier hoofddoelstellingen waarrond MiCA is ontworpen: rechtszekerheid, ondersteuning van innovatie, bescherming van consumenten en investeerders, en marktintegriteit. Fouten hebben gevolgen voor de hele EU en zullen moeilijk ongedaan te maken zijn, maar het goed doen zal een succes in de hele EU zijn en een enorme kans bieden voor de regio.

Dit artikel is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden opgevat als juridisch advies.

Nog geen account op het handelsplatform van Binance? Klik hier om u aan te melden en ontvang levenslang 20% extra korting op handelskosten


[mcrypto id=”8342″]

Join ons op Telegram!
Crypto Chat | Nieuws BE & NL

01/05/2021 – 18u30
Stijn van DCN

Delen
Meer van Dutch Crypto News

Crypto Nieuws Vlaanderen, België & Nederland

Ontvang de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox.

Geweldig! Je hebt je succesvol aangemeld.

Welkom terug! U bent succesvol aangemeld.

U bent succesvol ingeschreven op Dutch Crypto News.

Succes! Controleer uw e-mail voor de magische link om in te loggen.

Succes! Uw factureringsgegevens zijn bijgewerkt.

Uw facturering is niet bijgewerkt.